MGS - Movimento Giovanile Salesiano
Salezjański Ruch Młodzieżowy


Jedną z szerokich i obejmujących całość, form naszej obecności wśród młodzieży jest Salezjański Ruch Młodzieżowy (Movimento Giovanile Salesiano - MGS). Grupy i stowarzyszenia młodzieżowe, które zachowując swoją autonomię, w sposób domyślny lub wyraźny tworzą Salezjański Ruch Młodzieżowy.


Historia
Salezjański Ruch Młodzieżowy ma swoją historię. Możemy bez wątpienia przyjąć, że zrodził się z inicjatywy Księdza Bosko w jego oryginalnym doświadczeniu jakim było Oratorium. Środowisko wychowawcze Valdocco, jak również później Mornese, rzeczywiście objawiło się jako urodzajna gleba zasilająca protagonizm młodzieży. Myślimy tutaj o różnych 'towarzystwach' poprzez które młodzi angażowali się w znaczące doświadczenia grupy tak poprzez własny rozwój i formację, tak poprzez animację i oddziaływanie środowiska oratoryjnego jak poprzez solidarną obecność w środowisku miasta. Pamiętamy na przykład szlachetną pomoc ofiarowaną przez chłopców z Oratorium chorym dotkniętym epidemią cholery, która wybuchła w Turynie w 1954 roku.
W tym środowisku bogatym w propozycje i wartości rozkwitła świętość Dominika Savio jak również szczodra dyspozycyjność wielu młodych z którymi Ksiądz Bosko zapoczątkował Zgromadzenie Salezjańskie. Cofając się jeszcze dalej w czasie, możemy powiedzieć, że MGS narodził się właśnie tu, na Colle poprzez pierwsze inicjatywy apostolskie, które Janek Bosko organizował ze swoimi kolegami ze szkoły i podwórka. Wystarczy wspomnieć 'Towarzystwo wesołości'!
Naturalnie, czasy się zmieniają, a więc i doświadczenia ulegają przekształceniu i ewolucji. Dzisiejszy kontekst społeczny, kulturowy i kościelny jest z pewnością różny od tego dziewiętnastowiecznego. Również ulegają zmianie i potęgują się wyzwania wychowawcze. Jednakże intuicje początków zachowują w czasie swoją niezmienną aktualność i skuteczność.
I tak, począwszy od lat siedemdziesiątych zaczął tworzyć się MGS jako całokształt grup i stowarzyszeń zdolnych do udzielenia odpowiedzi na oczekiwania młodzieży w kontekście szybko zmieniającej rzeczywistości społecznej i kościelnej; jako konstelacja grup chrześcijańskich (identyfikujących się z chrześcijaństwem) które dzięki Młodzieżowej Duchowości Salezjańskiej stały się drogą rozwoju i programem wiary. Wspólna duchowość mocna komunikacja budują więzi jedności i przynależności do tego rozległego Ruchu.

Charakterystyka MGS
Jest to ruch o charakterze wychowawczym, zaproponowany młodzieży, aby stała się podmiotem i protagonistami ludzkiego i chrześcijańskiego rozwoju, z porywem misyjnym, otwartym na najbardziej oddalonych, z wolą wpływu na środowisko i włączeniem się z własnym bogactwem, w Kościół lokalny.

Elementy tożsamości MGS
Dwa elementy tożsamości charakteryzują MGS:
- odniesienie do Salezjańskiej Duchowości Młodzieżowej (SDM) i do pedagogiki salezjańskiej; osoba Księdza Bosko w Kościele jako inicjatora konkretnej formy życia chrześcijańskiego, SDM i praktyka wychowawcza oraz System Prewencyjny, stanowią jednoczące odniesienie dla wszystkich grup i stowarzyszeń.
- łączność między grupami: to odniesienie wyraża się we współuczestnictwie w pewnych wartościach i wiodących ideach, poprzez koordynację wspólnych działań, które stają się znaczącymi okazjami do dialogu, do wymiany, do formacji chrześcijańskiej i sposobu wyrażania się młodzieży.

Podstawowe wybory MGS
Elementy tożsamości przybierają konkretną postać w niektórych znaczących wyborach:
- Wybór wychowawczy, który kładzie akcent na drogę rozwoju osoby, otwiera ją na wszystkich, przede wszystkim na najbiedniejszych i najbardziej oddalonych, z wolą towarzyszenia im, aż do pełni chrześcijańskiego życia (świętości).
- Wybór stowarzyszenia kościelnego, które otwiera doświadczenie grupy na szerszą rzeczywistość komunikacji, współuczestnictwo i współpracę, aż do momentu jej przemiany w doświadczenie Kościoła.
- Wybór formacji, która od samego początku stanowi priorytet w procesie integralnego i stałego rozwoju osób, określając różne działania i inicjatywy.
- Wybór apostolski, który angażuje młodzież do formowania siebie, aby służyć innym w sposób bezinteresowny, głęboki, podzielany i wspólnie przeżywany.
- Wybór społeczny, aby stać się narzędziem w doświadczeniu i w formacji społecznej i być skutecznie obecnym w społeczeństwie

Elementy działania grup MGS
- różnorodność grup i stowarzyszeń według zainteresowań młodzieży, dbając przede wszystkim o te najbardziej odpowiadające młodzieży ubogiej.
- proces wspólnotowego doświadczenia wokół osoby księdza Bosko i wartości SDM; to odniesienie do księdza Bosko i do wartości jego duchowości stanowi punkt zbieżny i źródło natchnienia, kwalifikujące wszystkie grupy i stowarzyszenia, odwołujące się do MGS.
- zaangażowanie apostolskie młodzieży wśród samej młodzieży; SDB, FMA i młodzież, wspólnie na służbę Kościołowi i społeczeństwu.
- animatorzy, którzy żyją i tworzą właściwą propozycję salezjańską w grapach i stowarzyszeniach.
- spotkania i uroczystości jako chwile komunikacji, formacji i życiowego doświadczenia.

Elementy animacji MGS
Chociaż rzeczywistości członków MGS są bardzo różne, to posiadają wiele tych samych, podstawowych aspektów animacji:
- Delegat Duszpasterstwa Młodzieży ze swoją ekipą jako promotor całości MGS.
- Popieranie inspektorialnego i międzyinspektorialnego organu koordynacji duszpasterstwa młodzieży.
- Programowanie propozycji formacyjnych dla różnych grup i stowarzyszeń jako punkt odniesienia dla ich programu formacji.
- Uznawanie formacji animatorów i wychowawców jako rzeczywistości najważniejszej w ruchu.
- Utworzenie sieci informacji i komunikacji między różnymi grupami i stowarzyszeniami między sobą oraz w Kościele i w środowisku.
- Centra młodzieżowe i formacyjne Rodziny Salezjańskiej jako miejsca spotkań duchowych i chrześcijańskiej propozycji.

Portal MGS Polska: www.donbosco.pl