SALESIANI DI DON BOSCO
SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO

Salezjanie Księdza Bosko - oficjalnie Towarzystwo św. Franciszka Salezego - są w Kościele kleryckim, męskim zgromadzeniem zakonnym, na prawach papieskich, poświęconym działalności apostolskiej i misyjnej, zaangażowanym w dzieła wychowawcze i pastoralne, które Bóg wezwał przede wszystkim do służby młodzieży, szczególnie najuboższej i porzuconej.
Otwarci na kultury krajów, w których pracujemy, staramy się je zrozumieć i przyjąć ich wartości, by wcielać w nie orędzie Ewangelii.
Potrzeby młodzieży środowisk ludowych, pragnienie działania w jedności z Kościołem i w jego imieniu pobudzają i ukierunkowują nasze duszpasterskie działanie na przyjście bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata w Chrystusie.

Ks. Bosko i Salezjanie
w drodze z Młodzieżą przez świat


Logotyp Salezjanów Księdza Bosko, graficznie składa się z dwóch piktogramów zachodzących na siebie: w tle znajduje się litera "S" (Salezjanie), ulokowana wewnątrz sfery globu ziemskiego, ograniczonej z prawej i z lewej strony przez dwa pagórki.
W centrum globu ziemskiego umiejscowiony jest drugi obraz: strzała skierowana ku górze, oparta na trzech prostopadłych nogach, na szczycie których znajdują się trzy pełne koła, stylizując całość na obraz trzech osób. Pierwsza, ustawiona na środku i najwyższa, znajduje się na szczycie strzały, dwie pozostałe na bokach, jakby w uścisku z figurą centralną.
Stylizacja tych trzech postaci, jest także obrazem domu rodzinnego, ze stromym dachem i kolumnami podtrzymującymi go.

Znaczenia poszczególnych elementów

Ksiadz bosko, Salezjanie i Młodzież - ukazani są w trzech postaciach: dorosły, który po przyjacielsku rozkłada ramiona do dwóch młodych postaci stojących po bokach. to Ksiądz bosko i jego oddanie dla młodzież. W jego osobie zawarci są wszyscy Salezjanie - wychowawcy, którzy kontynuują jego misję.
Charyzmat Salezjański i System Prewencyjny - przedstawione są w symbolice drogi i domu. doświadczenie Ksiedza Bosko dało początek nowej drodze wychowawczej - systemowi prewencyjnemu (droga). Charakteryzuje sie ona rodzinnym (dom) stylem bycia, a opiera na trzech elementach: rozumie, religii i miłości (kolumny domu). W tle można dostrzec także serce przedzielone literą "S" - element, który przywołuje ogromny zapał duszpasterski, dobroć, optymizm i radość charyzmatu inspirowanego osobą św. Franciszka Salezego.Aktualność i zasięg charyzmatu salezjańskiego - ukazane są w tle obrazem, który przypomina glob ziemski. Charyzmat salezjański jest wciąż aktualny, stanowiąc żywą odpowiedź na potrzeby młdzieży całego świata. Dlatego jest skierowany do wszystkich i może byc inkulturowany w specyficznych realiach.