Misja


Wychowanie i ewangelizacja są w centrum naszej misji. Nasza służba i projekt wychowawczy, które staramy się realizować, są ukierunkowane na integralny rozwój młodego człowieka.
Pierwszymi i najważniejszymi odbiorcami naszej misji są młodzi ludzie, szczególnie ci najubożsi i potrzebujący, młodzi robotnicy, którzy rozpoczynają pracę oraz powołania apostolskie; mając na uwadze takich odbiorców naszego powołania, pracujemy także w środowiskach ludowych, zwracając szczególną uwagę na świeckich angażujących się w dzieło ewangelizacji, na rodzinę, środki społecznego przekazu oraz na narody, które jeszcze nie usłyszały przesłania Dobrej Nowiny.
Nasza działalność apostolska i prowadzone dzieła, poprzez które pragniemy wypełnić naszą misję, uzależniamy od potrzeb i sytuacji w jakiej znajdują się ludzie, którym posługujemy. Realizujemy dzieła, poprzez które możliwym jest propagowanie wychowania ludzkiego i chrześcijańskiego młodego człowieka, takie jak:
1. Oratorium i Centrum Młodzieżowe
To środowiska przeniknięte duchem gościnności, otwarte na różnorodność młodego pokolenia, szczególnie w przestrzeniach doświadczanego przez nie ubóstwa i niedostatku, z różnorodną propozycją wychowawczą i ewangelizacyjną, charakteryzującą się uprzywilejowaniem protagonizmu młodzieżowego i silnymi relacjami pomiędzy młodym człowiekiem a wychowawcą, zdolnymi czynić młodego człowieka misjonarzem ducha Ewangelii we współczesnym świecie.

2. Szkoła i Centrum Szkolenia Zawodowego
Prowadzimy szkolnictwo na różnych poziomach, inspirując się przesłaniem ewangelicznym i według salezjańskiego systemu wychowawczego, starając się wychodzić naprzeciw potrzebom środowisk ludowych i młodzieży najbardziej potrzebującej, wprowadzając młodego człowieka w środowisko pracy zawodowej.

3. Internat
Podejmujemy służbę młodzieży podejmującej naukę z dala od domu rodzinnego, prowadząc internaty, stancje i bursy. W duchu rodzinnym wprowadzamy w świat odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka w życiu codziennym, proponując drogę formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, prowadzącej do dojrzałości osobowej.

4. Szkolnictwo wyższe
Poprzez instytucje szkolnictwa uniwersyteckiego i obecność w tych środowiskach, propagujemy wartości chrześcijańskie proponując duchowość salezjańską i system prewencyjny. Obok działalności wykładowczej i edukacyjnej proponujemy stancje dla studentów oraz różnorodne formy duszpasterstwa akademickiego.

5. Parafia
Prowadzimy duszpasterstwo parafialne ukierunkowane szczególnie na młodego człowieka. Tworzymy wspólnotę wychowawczo-duszpasterską, jako źródło animacji, ewangelizacji i wychowania, która ożywia wspólnotę parafialną i kościół lokalny.

6. Dzieła dla zagrożonej młodzieży
Tworzymy i prowadzimy różne ośrodki o charakterze wychowawczym i edukacyjnym dla młodzieży zagrożonej, typu: Ośrodki Wychowawcze, Domy Młodzieży Ulicy, Sierocińce. Wcielając w proces wychowawczy system prewencyjny, staramy się zaradzać dysfunkcjom społecznym i ludzkim, w wyniku których młody człowiek znalazł się na marginesie społeczeństwa.

7. Środki społecznego przekazu
Poprzez wychowanie do właściwego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, wspieranie i rozwój działalności wydawniczej, poprzez teatr, muzykę i sztukę - nieodłączne elementy systemu prewencyjnego oraz czynną obecność w mass mediach różnego typu, staramy się docierać z przesłaniem Ewangelii do środowisk społecznych, czyniąc ze środków społecznego przekazu narzędzie wychowawcze i ewangelizacyjne.

8. Misje
Realizując prorocze sny ks. Bosko, w których salezjanie docierali z przesłaniem Ewangelii do najdalszych zakątków ziemi, wciąż prowadzimy działalność misyjną na całym świcie, podejmując kolejne wyzwania apostolskie. Jesteśmy obecni w 131 krajach na całym świecie, spośród których wiele jest wciąż krajami misyjnymi.

9. Inne formy działalności salezjańskiej

- Salezjański Ruch Młodzieżowy: duch jedności pomiędzy wszystkimi grupami i stowarzyszeniami, które czerpią z duchowości i pedagogii salezjańskiej, owocuje gorącym pragnieniem współpracy i wymiany doświadczeń, które dokonują się w przestrzeni ogólnoświatowego Ruchu Młodzieżowego.

- Wolontariat Misyjny: pragnienie zaangażowania na polu społecznym, wychowawczym i ewangelizacyjnym, jest realizowane w ramach wolontariatu, podejmowanego w salezjańskich placówkach misyjnych. Młodzi ludzie podejmują konkretną pracę i odpowiedzialności w ramach posłannictwa salezjańskiego, przyczyniając się w ten sposób do przemiany społeczeństw i promocji wartości ludzkich i chrześcijańskich.

- Działalność powołaniowa: rekolekcje, spotkania, warsztaty, centra powołaniowe, wspólnoty otwarte, kierownictwo duchowe.., to działania, które podejmujemy, aby pomagać mlodemu człowiekowi rozeznawać i odnajdować osobiste powołanie i miejsce w świecie.

- Centra formacyjne: tworzymy i prowadzimy centra formacji chrześcijańskiej, które poprzez kursy, rekolekcje i warsztaty, pomagają w osobistym wzroście w wierze i człowieczeństwie.